602 717 148 | 22 679 56 16 gabu@gabu.pl

Obowiązek informacyjny
wynikający z artykułu 13 RODO.

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Polgraficzny GABU Jacek Buchalski 01-188 Warszawa ul.Staszica 6/4 zwany
dalej „Administratorem”. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres podany powyżej,
telefonicznie 22 679 56 16 oraz na adres e-mail :gabu@gabu.pl
2.
Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania ew.umowy zawartej z Państwem, w tym do:
(a) umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz składania zamówień
(b) obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożą Państwo taką reklamację;
(c) obsługi zgłoszeń, które do nas Państwo kierują (np. przez formularz kontaktowy);
(d) kontaktowania się z Państwem, w celach związanych ze świadczeniem usług.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też
Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest:
– kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały
komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą – przez e-mail oraz telefon;
– zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych
oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
– obsługa Państwa próśb przekazywanych przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
– windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
3.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z Administratorem i/lub pozyskiwania informacji i
materiałów, o których mowa powyżej.
4.
Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa
powyżej, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych
roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
5.
Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz
naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
6.
Odbiorcami danych osobowych będą:
podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora w celu obsługi oraz systemów komputerowych
gromadzących zebrane od Państwa dane jak również podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora n.p.
biuro księgowe oraz firmy kurierskiej – na mocy stosownej
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
7.
Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo
cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem:gabu@gabu.pl lub kontakt pisemny, za pomocą
poczty tradycyjnej na adres: Zakład Poligraficzny GABU Jacek Buchalski 01-188 Warszawa
ul.Staszica 6/4
8.
W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o
udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (obecnie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych
przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy
dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.